Selecteer een pagina

Elektrische installaties en de daarbij behorende elektrische apparaten vormen een reëel brandgevaar. Meestal ontstaat een brand door achterstallig onderhoud of verkeerd gebruik. Jaarlijks zijn er in ons land tussen de vijfhonderd en duizend branden ontstaan in elektrische installaties ieder jaar. Onveilige elektra wordt vaak onderschat in ondernemingen.

Bij het niet navolgen van de normen op elektrotechnisch gebied of door provisorisch uitgevoerde reparaties en slecht onderhoud, wordt het risico op brandgevaar enorm vergroot. Isolatiefouten en oververwarming dienen voorkomen te worden. Het is altijd beter om te voorkomen dan te genezen.

SCIOS certificatie

Wanneer je de brandveiligheid serieus neemt dan is het noodzaak om een professionele inspectiedienst in te schakelen. Een bedrijf dat werkt volgens de SCIOS certificatieregeling. In sommige gevallen is dit wettelijk verplicht, in andere gevallen niet, maar wordt dit soms door verzekeraars gevraagd.

De certificatieregeling omvat ruwweg drie deelregelingen: de stookinstallaties (scope 1 – 7), het elektrische materiaal (scope 8-10) en de explosieve installaties (scope 11). Bij scope 1 tot en met scope 5 vindt er eerst een bijzondere inspectie plaats, waarbij er wordt nagekeken of de stookinstallatie naar vermogen werkt en wordt er gekeken naar eventuele defecten. Daarna volgt de periodieke inspectie, die afhangt van het soort installatie dat gebruikt wordt. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de onderhoudstoestand.

Scope 6-12

Bij scope 6 wordt er voornamelijk gekeken naar de uitstoot van de stookinstallatie en wordt deze gemeten om zo te kunnen voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen. De scope 7 is voornamelijk bedoeld om de brandstoftoevoerleiding te controleren. Dit is een verplicht onderdeel van de keuring. Scope 8 is vooral gericht op de elektrische installaties, terwijl scope 10 met name is bedoeld om het brandgevaar van het elektrische materiaal te onderzoeken.

Als er gewerkt wordt met brandbare stoffen, zoals gas, damp, nevel of stof dan kan dit als het vermengd wordt met zuurstof, tot explosies leiden. Hiervoor is scope 11 in het leven geroepen. Door het groeiende gebruik van zonnepanelen te controleren, is er de scope 12. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid en betrouwbaarheid, evenals naar de gebruikte materiaal en met name de duurzaamheid hiervan.

Bij de verzekeraars groeit de aandacht voor brandpreventie, sinds jaar en dag. Het wordt voor bedrijven in de praktijk moeilijker om deze risico’s te verzekeren. Daarnaast worden de premies steeds hoger. Het is dan ook zaak om zelf aan preventie te doen door je installaties te laten controleren door een SCIOS gecertificeerd bedrijf.